Reklamační řád

Reklamační řád POS Solutions s.r.o.

Reklamační formulář ke stažení

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Tento reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti POS Solutions s. r.o. a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 3. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 4. Ke každému zboží zakoupenému u společnosti POS Solutions s.r.o. je přikládán daňový doklad –⁠ faktura a každé také zboží je opatřeno záručním štítkem prodávajícího. Tento štítek prokazuje skutečnost, že na zboží je po dobu stanovenou zákonem poskytována záruka; faktura prokazuje mimo jiné den, kdy ke koupi došlo, tj. počátek běhu záruční lhůty. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy kupující zboží přebírá od dopravce.
 1. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou, dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo stavu), nebo obdržel zjevně poškozené či nekompletní zboží, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího a současně vytknout zjištěné vady včetně uvedení popisu vad a jejich rozsahu a případně zajistit fotodokumentaci. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu práva z vadného plnění nebudou přiznána.
 1. Záruční podmínky / Podmínky přijmutí reklamace
 2. Doba, kdy lze uplatnit právo z vady, činí u nového zboží 24 měsíců, u rozbaleného a repasovaného 12 měsíců. Tato doba počíná běžet dnem převzetí zboží. V případě, že je zboží v záruční opravě, činí doba, kdy lze uplatnit právo z vady 12 měsíců od převzetí opraveného zboží.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese skladu a výdejního místa Zagarolská 163, 277 51 Nelahozeves, bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil. Písemná forma pro uplatnění reklamace je zachována i v případě zaslání oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady na emailovou adresu info@i-o.cz. Pro tyto účely může kupující využít předepsaný formulář REKLAMAČNÍ / SERVISNÍ LIST. O takovém uplatnění vad vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení.
 4. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil.
 5. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 7. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 8. b) na odstranění vady opravou věci,
 9. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 10. d) odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 1. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, jestliže
 3. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 4. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 5. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 6. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 1. Kupující doručí reklamované zboží na adresu skladu a výdejního místa Zagarolská 163, 277 51 Nelahozeves. Takové zboží musí být v původním obalu, v úplném stavu včetně příruček, kabelů, disket/optických disků/flash pamětí a ostatního příslušenství, pokud bylo takto zakoupeno.
 2. K reklamovanému zboží je třeba přiložit přesný popis závady, kopii nákupní faktury, účtenku nebo jiný jednoznačný identifikační doklad.
 3. Při zaslání dopravní službou bude zboží řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě.
 4. Prodávající je oprávněn zboží podrobit vlastnímu přezkumu a případně reklamované vady neuznat.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned nejpozději do tří pracovních dnů. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Kupující bere na vědomí, že ze strany prodávajícího nelze do okamžiku obdržení reklamovaného zboží od kupujícího vady zboží řádně posoudit, rozhodnout o oprávněnosti reklamace kupujícího a tuto řádně a ve stanovené lhůtě vyřídit. Lhůty pro rozhodnutí o reklamaci a vyřízení reklamace lze po dohodě s kupujícím přiměřeně prodloužit.
 6. Servisní oddělení prodávajícího po vyřízení uznané reklamace odešle zboží na vlastní náklady zpět kupujícímu.
 7. Projeví-li se závada po uplynutí stanovené doby pro uplatnění vad na zboží a není-li prokazatelně způsobena nevhodným použitím, opotřebováním apod. postupuje prodávající individuálně u každého uplatnění vad zboží.
 8. Pro případ dodání náhradního zboží si prodávající vyhrazuje, není-li objednané zboží skladem, dodat kupujícímu náhradní zboží vyšší kvality nebo vyšší ceny, a to na náklady prodávajícího, ledaže kupující takový postup odmítl.

 9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 1. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 2. Neodborným zacházením, obsluhou či instalací.
 3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí nebo parametrům uvedeným v dokumentaci.
 4. Zboží bylo poškozeno živly.
 5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 6. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 7. Prováděním úprav na zboží bez předchozího písemného svolení servisu POS Solutions s.r.o.
 1. Servisní středisko

     Zboží určené na opravu v rámci uplatněné reklamace či servisu je třeba zaslat na adresu Zagarolská 163, 277 51, Nelahozeves. Zboží je třeba zaslat teprve po předchozí dohodě s prodávajícím.

 1. Závěrečná ustanovení

       Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1. 2022. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruky zboží. Společnost POS Solutions s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranné změny tohoto reklamačního řádu.