Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti POS Solutions s.r.o.

se sídlem Jasná II 1338/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 01727044

DIČ: CZ01727044

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210800

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.i-o.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou a/nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.i-o.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.i-o.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, uplatní se tyto obchodní podmínky pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákonná ochrana spotřebitele se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Je-li smlouva uzavřena ve vícero jazycích a není-li sjednána přednost některé jazykové verze, platí, že přednost má jazyková verze česká.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), povinnosti uložené zákonem a/nebo podstatným způsobem poruší podmínky užívání účtu, mezi které patří například výkon nelegální činnosti prostřednictvím účtu, jednání, které je pro jiné subjekty obtěžující, případně se jedná o jiné nevhodné použití uživatelského účtu.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Na webové stránce prodávajícího je prezentováno zboží nové ale i zboží rozbalené a/nebo repasované. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení stavu a cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky či Slovenska; při žádosti o doručení do jiné země budou náklady kupujícímu sděleny poté, kdy bude vymezeno místo pro doručení. Platí právo kupujícího odmítnout uzavření kupní smlouvy, po oznámení těchto nákladů na doručení.

3.4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 3. údaje o osobě kupujícího a
 4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob doručení objednávaného zboží, náklady spojené s dodáním zboží a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.8. Prodávající v přiměřené době po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu, že objednávku obdržel, a to elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí takového potvrzení objednávky jsou dále platební údaje včetně uvedení variabilního symbolu, jež je totožný s číslem objednávky. Potvrzení objednávky je automatizovaným úkonem obchodu a nejde proto o akceptaci objednávky ve smyslu čl. 3.11.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká buď doručením písemného přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nebo konkludentně doručením objednaného zboží kupujícímu v souladu se zvoleným způsobem dopravy zboží. Není-li do konce lhůty pro platnost nabídky tato přijata jedním ze způsobů dle předchozí věty, nedošlo k uzavření kupní smlouvy a strany si vrátí vše, co vzájemně plnily.

3.12. Prodávající si vyhrazuje právo v případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže splnit, zaslat na elektronickou adresu kupujícího ve lhůtě 14 dnů od obdržení objednávky kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádat si stanovisko kupujícího. Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží umístěného na webové stránce jsou pouze orientační a prodávající nemá povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

3.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese skladu a výdejního místa Zagarolská 163, 277 51 Nelahozeves;
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3214997399/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 1. bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay; V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Platba on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay není zálohovou platbou, ale úhradou kupní ceny.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby on-line skrze platební bránu GoPay je kupní cena splatná okamžikem potvrzení platby v platební bráně GoPay.

4.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě postupu dle čl. 3.12. těchto obchodních podmínek jsou platební údaje včetně variabilního symbolu zaslány kupujícímu v souladu s čl. 3.8., na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Náklady platebního styku jdou k tíži kupujícího.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po akceptaci objednávky, a tedy po uzavření kupní smlouvy, a tento zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a/nebo jej současně předá kupujícímu spolu se zbožím.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy, a to písemně na elektronickou adresu prodávajícího info@i-o.cz či na adresu sídla společnosti. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí obdobně ustanovení čl. 9 těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty dle předchozí věty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pro účely předchozí věty je kupující povinen prodávajícímu poskytnout dostatečnou součinnost.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Kupující si může vybrat z následujících způsobů dopravy:

 1. osobní odběr;
 2. doprava prostřednictvím dopravce GLS, případně jiného dopravce;

 

6.2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsob odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání s výjimkou situace dle čl. 6.4 obchodních podmínek.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pro účely úhrady nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží vystaví prodávající kupujícímu dodatečný daňový doklad – fakturu.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího a/nebo může být přiložen k dodávanému zboží.

6.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží splněním dvou podmínek, a to zaplacením a převzetím. Zaplacením je míněno zaplacení celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, převzetím pak fyzické převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím zmocněnou osobou. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Nebude-li kupní cena uhrazena k datu splatnosti, je na prodávajícím, zdali zvolí právo k vrácení zboží a/nebo uplatní nárok na jeho zaplacení.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, případně odpovídajícími ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese skladu a výdejního místa Zagarolská 163, 277 51 Nelahozeves, bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil. Vady zjevné je nutno sdělit písemně prodávajícímu neprodleně po převzetí zboží uvedením popisu vad a jejich rozsahu a případně zajistit fotodokumentaci. Písemná forma pro uplatnění reklamace je zachována i v případě zaslání oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady na emailovou adresu info@i-o.cz. Pro tyto účely může kupující využít předepsaný formulář REKLAMAČNÍ / SERVISNÍ LIST. Společně s oznámením o výskytu vad zboží nebo bez zbytečného odkladu poté, co bylo oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady zasláno prodávajícímu, je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem řádného posouzení vytýkaných vad. Prodávající takto doručené a předané zboží přezkoumá za účelem posouzení důvodnosti reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu, že zboží má vady. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu zboží včetně nedodaného příslušenství.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U rozbaleného a repasovaného zboží, tj. použitého zboží, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době dvanácti měsíců od jeho převzetí.

7.7. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, a dále tehdy, neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní. V takovém případě může kupující provést volbu mezi přiměřenou slevou z kupní ceny a odstoupením od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu a dle druhu zjištěné vady reklamaci vyřídit v dohodnutém termínu, není-li sjednáno jinak, pak do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.9. Reklamace je vedena písemně včetně potvrzení přijetí a případného oznámení o vyřízení reklamace.

7.10. V případě uznání reklamace, má kupující nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícímu, a to však pouze do výše nejlevnější možné dopravy, určí-li či dohodne-li kupující jinou dopravu, nese náklady nad tuto nejlevnější možnou dopravu.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Platí, že tam kde dochází k nesouladu mezi těmito podmínkami a reklamačním řádem, mají přednost tyto podmínky.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání a převzetím zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@i-o.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V rámci mimosoudní vyřizování stížností z kupní smlouvy se kupující může se svou stížností obrátit také na orgán dohledu nebo státního dozoru, a to konkrétně na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího doručovaná prostřednictvím poštovních služeb se doručují formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě či těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany či na adresu sídla prodávajícího a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich doručení prostřednictvím poštovních služeb, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2. Doručené je na základě ujednání mezi prodávajícím a kupujícím i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci včetně oznámení o odstoupení od smlouvy vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád, vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a pro účely reklamace či servisu dodaného zboží REKLAMAČNÍ / SERVISNÍ LIST.

10.5. Prodávající a kupující prohlašují, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa skladu, výdejní místo a současně adresa pro doručování: Zagarolská 163, 277 51, Nelahozeves;
 • adresa elektronické pošty: info@i-o.cz;
 • telefon: +420 604982095.

11.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2022.